Pripravili sme pre vás diktát pre žiakov 5. ročníka ZŠ, úlohou žiakov je doplniť chýbajúce i/í alebo  y/ý. Diktát je zameraný na písanie i po mäkkých spoluhláskach a na písanie i/y v jednotnom a množnom čísle. Je nenáročný a rýchlo si overíte, ako je na tom vaše dieťa s vedomosťami z tejto oblasti.

Peter je hladn…, ale Vlado ešte hladnejš… Kto je smel… a kto je smelš….? Vy ste unaven…., ale m… sme unavenejš…. Najlepš… z nich pôjdu do Tatier. Múdr… veľa vie, ale múdrejš… ustúpi. Kto je dobr… a kto zl….? Kto je lepš… a kto je horš….? Títo chlapi sú vysok…. a tamtí sú ešte vyšš…. Predávajte iba kvalitn… tovar!

Správne odpovede:

Peter je hladný, ale Vlado ešte hladnejší. Kto je smelý a kto je smelší? Vy ste unavení, ale my sme unavenejší. Najlepší z nich pôjdu do Tatier. Múdry veľa vie, ale múdrejšíustúpi. Kto je dobrý a kto zlý? Kto je lepší a kto je horší? Títo chlapi sú vysokí a tamtí sú ešte vyšší. Predávajte iba kvalitný tovar!